Privacy policy BVBA SEOBOOST – WPCLOUDBOOST

BVBA SEOBOOST heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door BVBA SEOBOOST worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de BVBA SEOBOOST en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door BVBA SEOBOOST enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch BVBA SEOBOOST behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van BVBA SEOBOOST en dat door de loutere mededeling van informatie aan BVBA SEOBOOST, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van BVBA SEOBOOST.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van BVBA SEOBOOST middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door BVBA SEOBOOST worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van BVBA SEOBOOST onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door BVBA SEOBOOST ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege BVBA SEOBOOST inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

BVBA SEOBOOST  treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van BVBA SEOBOOST voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van BVBA SEOBOOST nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan BVBA SEOBOOST.

BVBA SEOBOOST behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van BVBA SEOBOOST behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van BVBA SEOBOOST.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van BVBA SEOBOOST, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

BVBA SEOBOOST draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van BVBA SEOBOOST, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste BVBA SEOBOOST in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door BVBA SEOBOOST aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon- en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

BVBA SEOBOOST heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

BVBA SEOBOOST eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u via ons contactformulier.

6. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

Analytics

De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.

Google Adwords conversietracking (Google)

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze Applicatie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

Google Analytics (Google)

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

Remarketing en Behavioral Targeting

Deze diensten laten toe aan deze Applicatie en haar partners om het adverteren te informeren, optimaliseren en dienen op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd via het opsporen van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de activiteiten van remarketing en behavioral targeting beheren.

AdWords Remarketing (Google)

AdWords Remarketing is een dienst voor Remarketing en Behavioral Targeting verstrekt door Google Inc., die de activiteit van deze Applicatie linkt met het Adwords advertentienetwerk en de Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy – Opt Out

AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)

AdRoll is een advertentiedienst verstrekt door Semantic Sugar, Inc.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.

Verwerkingslocatie: VS – Privacy Policy

De Gebruiker contacteren

Contactformulier (Deze Applicatie)

Door het invullen van hun Gegevens op het contactformulier, verstrekken de Gebruikers toelating aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: Bedrijfsnaam, E-mail en Familienaam. 7

7. Derde ontvangers

BVBA SEOboost maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult BVBA SEOboost een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals DNS Belgium . De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal BVBA SEOboost je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.
Binnen de groep van BVBA SEOboost worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als u klant bent van BVBA SEOboost, zien wij u ook als klant van de overige ondernemingen die behoren tot de groep van BVBA SEOboost. BVBA SEOboost verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.
 

8. Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan BVBA SEOboost het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt BVBA SEOboost onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat BVBA SEOboost gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt BVBA SEOboost vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Klantenpanel van BVBA SEOboost. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via [email protected] om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat BVBA SEOboost niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

9. Beveiliging

BVBA SEOboost heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. BVBA SEOboost schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. BVBA SEOboost is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.
 

10. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via [email protected]
 

11. Wijziging van Privacy Statement

BVBA SEOboost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
April 2018
 
Dit is het Privacy Statement van BVBA SEOboost – WPcloudboost, gevestigd te Otegem, Mussestraat 16 België, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 0686853238
 
nl_NLNederlands
Scroll naar top